Algemene voorwaarden

Hufter Sportswear is een (online) winkel waar kleding en toebehoren worden verkocht.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Hufter Sportswear en consument en op elk aanbod van Hufter Sportswear.

De overeenkomst

 • De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden, met inachtneming van het bepaalde in de laatste alinea van dit artikel.
 • Hufter Sportswear bevestigt onmiddellijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard. Tot het moment dat de ontvangst van deze aanvaarding door Hufter Sportswear niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 • Hufter Sportswear treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data voor het geval de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard.
 • Hufter Sportswear zal passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen indien de consument elektronisch kan betalen. In dat kader zal Hufter Sportswear zorgen voor een veilige webomgeving.
 • Hufter Sportswear kan zich (uiteraard binnen de grenzen van de wet) op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand.
 • Hufter Sportswear op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Hufter Sportswear gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Het aanbod

Het aanbod bevat een volledige, nauwkeurige en gedetailleerde omschrijving van de aangeboden producten, zodat de consument het product goed kan beoordelen. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod, waarbij voor een consument direct duidelijk kan zijn dat sprake is van een vergissing of fout, binden Hufter Sportswear niet.

De prijs

Alle prijzen van aangeboden producten zijn prijzen inclusief 21% btw. Er kan in het aanbod geen sprake zijn van verborgen extra kosten zoals belastingen of verpakkingskosten. Verzendkosten worden berekend over de aankopen die gedaan zijn. De verzendkosten zijn zichtbaar in het winkelwagen proces.

Bestelwijze

Producten worden besteld door deze in het winkelwagentje te plaatsen en de gevraagde gegevens in te vullen. Na het plaatsen van een bestelling wordt er, binnen 5 minuten een bevestigingsmail verzonden naar de consument. De consument wordt doormiddel van een e-mail op de hoogte gehouden over de status van de bestelling.

Betaling

Alle producten worden vooraf betaald via bank of Ideal. Hufter Sportswear is eigenaar van het product tot dat het volledige bedrag is voldaan.

De door de consument verschuldigde bedragen dienen, tenzij anders is overeengekomen, te worden voldaan binnen acht dagen na afgifte van de deze overeenkomst.

Indien sprake is van non- of wanbetaling door de consument kan Hufter Sportswear tenzij dat wettelijk beperkt is, redelijk gemaakte kosten bij de consument in rekening brengen mits zulks vooraf aan de consument is medegedeeld.

Eventuele onjuistheden in de verstrekte of vermelde betaalgegevens dienen onmiddellijk door de consument aan Hufter Sportswear te worden medegedeeld.

Herroepingsrecht bij levering van producten

De consument heeft bij de aankoop van producten gedurende minstens zeven werkdagen vanaf de dag van ontvangst van het product door of namens de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.

Indien de consument van het herroepingsrecht gebruik wil maken dient deze het product slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de consument het product wenst te behouden. Gedurende deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product met alle geleverde toebehoren en, voor zover mogelijk, in de originele staat, met aangehechte labels en verpakking aan Hufter Sportswear retourneren, volgens de door Hufter Sportswear aangegeven redelijke en duidelijke instructies.

Instructies retourneren

 • Voordat u artikelen terugzendt, dient u hierover per e-mail contact op te nemen met Hufter Sportswear. Om een retour aan te vragen stuurt een e-mail met retourverzoek voorzien van ordernummer naar info@hufter.eu . Stuur geen artikelen retour zolang u geen bevestiging heeft ontvangen. Retourzendingen zonder bevestiging van Hufter Sportswear worden niet geaccepteerd.
 • U kunt gedurende 14 werkdagen na ontvangst van uw bestelling zonder opgaaf van reden artikelen retourneren of ruilen. De termijn van 14 werkdagen wordt door Hufter Sportswear bepaald door de datum waarop u een retourverzoek heeft aangevraagd te vergelijken met de verwachte bezorgdatum van de bestelling.
 • De producten dienen niet gebruikt en onbeschadigd te zijn, verpakt in de oorspronkelijke verpakking met aangehechte labels en voldoende gefrankeerd terug gezonden te worden.
 • Retourneringen die niet of niet binnen de gestelde termijn zijn aangemeld worden niet geaccepteerd.
 • Hufter Sportswear behoudt zich het recht om het retourneren/ruilen van producten te weigeren indien er vermoed wordt dat het product reeds gebruikt of beschadigd is, door toedoen van de klant.

Kosten in geval van herroeping

Als de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor diens rekening.

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Hufter Sportswear dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Levering en uitvoering

 • Bij het in ontvangst nemen van bestellingen van producten, zal Hufter Sportswear de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen.
 • Hufter Sportswear erkent elektronische communicatie en zal de geldigheid of het juridisch effect daarvan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch is.
 • Voor beschadiging, vermissing of andere problemen tijdens de verzending is Hufter Sportswear niet aansprakelijk.
 • Het adres dat de consument aan Hufter Sportswear heeft medegedeeld geldt als plaats van levering.
 • Hufter Sportswear zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen twee werkdagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. De producten worden via Postnl verzonden. Kleine producten, die door de brievenbus passen, worden als brievenbuspost verstuurd. Hierbij is er geen track & trace nummer bekend. Mocht u dit wel wensen, neem dan vooraf contact op met Hufter Sportswear.
 • Grote bestellingen, die niet door de brievenbus passen, worden als pakket verstuurd. De verzendkosten worden verrekend bij bestelling van de producten.
 • Indien sprake is van vertraging bij de bezorging, of als een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk twee werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. In een dergelijk geval heeft de consument het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 • In geval van ontbinding op grond van het vorige lid zal Hufter Sportswear het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen na ontbinding, terugbetalen.

Garantie

Een door Hufter Sportswear fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling kan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Hufter Sportswear ten opzichte van de consument heeft op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand niet beperken of terzijde stellen.

Klachtenregeling

 • Hufter Sportswear beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Hufter Sportswear.
 • Hufter Sportswear zal ingediende klachten zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen een termijn van zeven dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst, behandelen en beantwoorden. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Hufter Sportswear binnen de termijn van zeven dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 • Een klacht over een product van Hufter Sportswear kan worden ingediend via e-mail naar info@hufter.eu
 • Nadat de klacht is ingediend bij de ondernemer wordt getracht tot een oplossing te komen. Een klacht wordt door Hufter Sportswear slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen redelijke tijd aan Hufter Sportswear heeft voorgelegd.

Disclaimer

Hufter Sportswear is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op de website. Hufter Sportswear is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs kan worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet zal de prijs z.s.m. worden aangepast.

Hufter Sportswear is niet aansprakelijk voor letsel voortkomend uit onjuist gebruik van de producten.

Copyright

Tenzij anders vermeld ligt het auteursrecht ten alle tijde bij Hufter Sportswear.